Įmonių reorganizavimo centras

versloraktas@gmail.com

 
 


Įmonės pertvarkymas

8698 45142

Pertvarkymas – tai įmonės ar kito juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. 

Siūlome platų spektrą paslaugų, susijusių su įmonių ir kitų juridinių asmenų pertvarkymu. Teikiame konsultacijas, rengiame dokumentus, atstovaujame. Konsultacijos


Konsultuojame dėl įmonių ir kitų juridinių asmenų pertvarkymo tikslingumo, petvarkymo proceso valdymo, dokumentų rengimo bei visų kitų su įmonės pertvarkymu susijusių klausimų.


Galite mums paskambinti ir be jokio užmokesčio pasikonsultuoti dėl įmonės pertvarkymo tikslingumo, galimybių, trukmės ir pagrindinių pertvarkymo veiksmų.


Dokumentų rengimas


Rengiame įmonės pertvarkymo sąlygas, pertvarkomos  įmonės valdymo organų sprendimus, veiksmų planus, pranešimus kreditoriams, spaudos leidiniams ir registrų centrui ir visus kitus su pertvarkymu susijusius dokumentus.


Dokumentų projektai bus rengiami, įvertinant pertvarkomos įmonės ypatumus  bei užsakovo pageidavimus ir interesus. Parengti pertvarkymo dokumentai atitiks visus teisės aktų reikalavimus.


Atstovavimas


Atstovaujame pertvarkomos įmonės vadovybę notarų biure, registrų centre ir kitose institucijose.


            Įmonės pertvarkymo reglamentavimas


Įmonių ir kitų juridinių asmenų pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygos VIII skyrius (JURIDINIŲ ASMENŲ PABAIGA IR PERTVARKYMAS), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aštuntasis skirsnis, (BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS), kiti įstatymai, reglamentuojantys atskiras juridinių asmenų teisines formas (viešųjų įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių, asociacijų, ūkinių bendrijų ir kt.).


            

                       Įmonės pertvarkymo galimybės


Akcinė  bendrovė  gali  būti  pertvarkoma  į šių teisinių formų juridinį asmenį: 1) uždarąją akcinę bendrovę; 2) valstybės įmonę; 3) savivaldybės įmonę; 4) žemės ūkio bendrovę; 5) kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);  6) tikrąją ūkinę bendriją; 7) komanditinę ūkinę bendriją; 8) individualią įmonę; 9) viešąją įstaigą; 10) mažąją bendriją.  


Uždaroji   akcinė   bendrovė   gali  būti  pertvarkoma  į  akcinę bendrovę  ar  į  kitą  aukščiau nurodytos teisinės formos juridinį asmenį.


Mažoji bendrija gali būti pertvarkoma į: 1) individualią įmonę; 2) akcinę bendrovę; 3) uždarąją akcinę bendrovę; 4) tikrąją ūkinę bendriją; 5) komanditinę ūkinę bendriją; 6) kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);  7) žemės ūkio bendrovę;  8) viešąją įstaigą.


Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją  akcinę bendrovę, mažąją   bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.


Valstybės ir/ar savivaldybės įmonė gali būti pertvarkoma: 1) iš valstybės įmonės į savivaldybės įmonę; 2) iš savivaldybės įmonės į valstybės įmonę; 3) į biudžetinę įstaigą; 4) į akcinę bendrovę; 5) į uždarąją akcinę bendrovę.


Tikroji ūkinė bendrija gali būti  pertvarkoma į šios teisinės formos juridinius asmenis: 1) komanditinę ūkinę bendriją; 2) akcinę bendrovę; 3) uždarąją akcinę bendrovę; 4) žemės ūkio bendrovę; 5) kooperatinę bendrovę (kooperatyvą); 6) individualią įmonę; 7) viešąją įstaigą; 8) mažąją bendriją. 


Komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į tikrąją ūkinę bendriją ar į kitą aukščiau nurodytos teisinės formos juridinį asmenį.


Kooperatinė bendrovė pertvarkoma Civilinio kodekso ir Kooperatinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Kooperatinė bendrovė gali būti pertvarkoma į mažąją bendriją, jeigu visi kooperatinės bendrovės nariai yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.


Žemės ūkio bendrovės  teisinė forma keičiama ją pertvarkant pagal Civilinio kodekso reikalavimus. Į mažąją  bendriją gali būti pertvarkoma žemės ūkio bendrovė, kurios visi nariai  ir  pajininkai  yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.